i-rochiño


Memorias

As memorias ou sistemas de almacenamento dun ordenador gardan datos e programas para que o ordenador poda utilizalos cando o usuario os precise.

Definimos dous tipos de operacións que se poden realizar sobre calquera memoria ou sistema de almacenamento de datos:

  • lectura: accédese á información
  • escritura: introdúcese información

Durante o tempo que se realiza unha lectura ou escritura a memoria non esta disponible para ningunha outra operación.

Os sistemas de almacenamento teñen en conta o rápido ou lento que necesitemos mover os datos e organízanse nunha distribución denominada xerarquia de memorias.

   Volver ó índice da placa base