i-rochiño


-> Unidade aritmético lóxica (ALU)

unidade aritmético lóxica

Forma parte do microprocesador e ten a responsabilidade de facer as contas mailas operacións lóxicas. A ALU traballa baixo a supervisión da unidade de control.

A unidade aritmético-lóxica recibe nuns rexistros auxiliares os datos para efectuar operacións de cálculo e comparacións. Noutro rexistro chamado acumulador devolve o resultado.

   Volver ó índice da placa base